Župa Belgrad 1735. - 1790. (2)

1 - Naselja župe Belgrad

Naselja belgradske župe    

Na naselja župe Belgrad u razdoblju njezina postojanja (do 1790.) treba se posebno osvrnuti prvenstveno iz razloga što se ondašnji i današnji ustroj bitno razlikuju, ne samo u crkvenom pogledu, već i u odnosu na teritorijalno ustrojstvo. Naime, tadašnja naselja (sela) belgradske župe danas su podjeljena između dvije jedinice lokalne samouprave (Vinodolske općine i Grada Crikvenice) i tri Mjesna odbora (Grižane-Belgrad i Tribalj u Vinodolskoj općini i Dramalj u Gradu Crikvenici).  

U župi Belgrad (vidi kartu) bilo je 19 naselja kako slijedi (po abecednom redu):
1. Antovo,
2. Baretići,
3. Bašunje Vele,
4. Belgrad,
5. Blaškovići,
6. Blažići,
7. Dramalj,
8. Gornji Tribalj,
9. Janjevalj,
10. Kostelj,
11. Lokvica Dramaljska,
12. Male Bašunje,
13. Manestri,
14. Pećca,
15. Podsopalj Belgradski,
16. Ričina,
17. Selce Dramaljsko,
18. Semičevići (Stranče) i
19. Tribalj.  

Od tih 19, u današnjoj je Vinodolskoj općini 15 naselja, od čega je 6 u belgradskom dijelu današnjeg Mjesnog odbora Grižane-Belgrad, i to: Antovo, Baretići, Bašunje Vele, Belgrad, Blaškovići i Kostelj (preostala naselja griškog dijela Mjesnog odbora Grižane-Belgrad izvan tadašnje župe Belgrad, a koja su pripadala župi Grižane su: Barci, Dolinci, Franovići, Grižane, Kamenjak, Marušići, Mavrići, Miroši, Saftići i Šarari).  

Preostalih 9 naselja ondašnje belgradske župe u Vinodolskoj općini nalazi se na dijelu područja današnjeg Mjesnog odbora Tribalj. To su: Blažići, Gornji Tribalj, Janjevalj, Male Bašunje, Pećca, Podsopalj Belgradski, Ričina, Semičevići (Stranče) i Tribalj (preostala naselja Mjesnog odbora Tribalj koja su bila izvan tadašnje župe Belgrad, a pripadala su župi Drivenik su: Belobrajići, Podsopalj Drivenički, Ropci i Sušik).  

Dramalj, Lokvica Dramaljska, Manestri i Selce Dramaljsko su 4 naselja ondašnje župe Belgrad koja se nalaze u današnjem Mjesnom odboru Dramalj u Gradu Crikvenici  (preostala naselja Mjesnog odbora Dramalj koja su bila izvan tadašnje župe Belgrad, a pripradala su župi Drivenik su: Dirakovica, Kačjak i Klanfari).  

Podijelite