Vinodolci u Velikom ratu (16)

1 - Taškent 1917. Ivan Golac stoji desno
2 - Dopisnica majci u Grižane (ustupila Anđelka Radil)

Popis stradalih vojnika Kotara Crikvenica (15. dio)

216. Jovanović Ivan, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1893., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1915. (151_19)
217. Jovanović Juraj (originalni upis Georg), pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Novoga, rođen 1885., ranjen, upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_22)
218. Jurčić Klement, pričuvni vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1888., ratni zarobljenik, Pensa[1], Rusija, upisan u popis gubitaka 28.9.1915. (277_23)
- Klement Jurčić, Tribalj, Sušik[2] 13, rođen 22.11.1888. je sin Stjepana i Franke r. Švast i brat Matije, Josipa, Marijana i Šimuna (izvor: Stališ duša župe Tribalj)
219. Jurčić Mile, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1894., ranjen, upisan u popis gubitaka 7.6.1916. (429_23)
220. Juričić (Jurčić) Ivan, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Grižana, rođen 1894., poginuo 19.7.1915, upisan u popis gubitaka 29.4.1916. (414_21)
- Ivan Juričić, Grižane, Kostelj 41, rođen 4.1.1894. je sin Ivana i Kate r. Marušić i brat Stjepana, Antona, Marije, Ane, Bare i Rozare, poginuo 19.7.1915. u ratu u Galiciji (izvor: Stališ duša župe Grižane)
221. Juričić Matija, pričuvni domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1877., ratni zarobljenik, Charkow[3], Rusija, upisan u popis gubitaka 23.11.1916. (492_23)
- Matija Juričić rođen 14.10.1877., sin Matije i Ane r. Kalafatić iz Bribira, Štale 118, krstio ga je istog dana kanonik Petar Car (izvor: Matična knjiga rođenih župe Bribir)
222. Jurić[4] Bartol, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1880., ranjen, upisan u popis gubitaka 22.4.1915. (165_18)
223. Jurić Lovro, pričuvni vodnik u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1886., ratni zarobljenik, Niš, Srbija, upisan u popis gubitaka 30.6.1915. (202_22)
224. Jurić Mihovil, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1894., poginuo 6.3.1915., upisan u popis gubitaka 29.3.1916. (400_23)
225. Jurić Stjepan, domobran u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Drivenika, rođen 1890., ranjen, upisan u popis gubitaka 12.5.1915. (E10_56)
226. Kalafatić Ciril, pučki ustaša u 26. (karlovačkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Bribira (Sv. Vid), rođen 1894., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 3.10.1916. (472_25)
- Ciril Kalafatić, Bribir, Sv. Vid 32, rođen 20.10.1894., sin Vicka i Urse, suprug Zore, otac Vinka, umro 31.12.1939. u Salti u Argentini (izvor: Zavičajnik Bribira)
227. Kalafatić Martin, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira (Poduljin), rođen 1889., ratni zarobljenik, Krasny Kut[5], Gouvernement Samara, Rusija, upisan u popis gubitaka 22.12.1915. (340_21)
- Martin Kalafatić, Bribir, Poduljin 18, rođen 10.11.1889., sin Jurja i Kate, suprug Kate r. Pipinić (iz Štala 104), otac Josipa i Ivana (izvor: Zavičajnik Bribira)
228. Kalafatić (Kalafatič) Toma, pučki ustaša u 79. pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1889., ratni zarobljenik, Rusija, upisan u popis gubitaka 29.3.1917. (544_27)
- Toma Kalafatić, Bribir, Sv. Vid 32, rođen 12.12.1889., sin Vicka i Urse, umro 31.10.1949. u Zagrebu (izvor: Zavičajnik Bribira)
229. Kalafatić (Kalafadić) Vicko, desetnik u 28. (osječkoj) domobranskoj pješačkoj pukovniji, iz Bribira, rođen 1877., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 20.7.1915. (215_22)
- Vjenceslav Kalafatić r. 27.7.1877., sin Josipa i Ane r. Ivanković iz Bribira, Poduljin 28, vjenčao se 31.1.1897. sa Margaretom Antonić u Bribiru, umro 27.7.1937. u zarobljeništvu u Rusiji (izvor: Matična knjiga rođenih župe Bribir i Zavičajnik Bribira)
230. Kalanj Anton, vojnik u 79. pješačkoj pukovniji, iz Ledenica, rođen 1893., ratni zarobljenik, upisan u popis gubitaka 29.4.1916. (414_22)

_________________________________________

[1] Pensa (Penza), grad u Rusiji 700 km jugoistočno od Moskve
[2] Selo Sušik pripadalo je župi Tribalj i Upravnoj općini Drivenik
[3] Današnji Kharkiv u Ukrajini
[4] Stradalim vojnicima prezimena Jurić (pod rednim brojem 222, 223, 224 i 225) upisano je rodno mjesto (Heimatort) Drivenik. Budući da u to doba prezime Jurić ne postoji u Driveniku, pretpostavljamo da su ti Jurići rodom iz župe Sv. Jelena (Dramalj) čija su sela, Kačjak, Dirakovica i Klanfari, tada bili dio Upravne općine Drivenik.
[5] Krasny Kut, grad u Rusiji

Podijelite