Upravljanje sustavom sporta na lokalnoj razini

Sport je društvena aktivnost koja obogaćuje kvalitetu života pojedinca te zbog svojih pretežito zdravstvenih, socioloških i odgojnih učinaka ima značajno pozitivan utjecaj na društvo. Osim toga, sport također značajno pridonosi poticanju volontiranja i aktivnog sudjelovanja u društvenom životu zajednice.
Sport je djelatnost od javnog interesa te je stoga Zakon o sportu sportske djelatnosti definirao kao djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Stanje sporta u Gradu Crikvenici

Osnovna obilježja stanja sporta na području Grada Crikvenice su:
- u odnosu na broj stanovnika, Grad Crikvenica je među vodećih 10-tak gradova po broju sportskih udruga (36 aktivnih sportskih udruga),
- u posljednjih nekoliko godina ostvarena su značajna proračunska ulaganja u izgradnju kapitalnih sportskih građevina (pomoćno nogometno igralište s umjetnom travom, sportska dvorana pri OŠ Zvonka Cara, boćarska dvorana na području crikveničkog Gornjeg kraja),
- započete su pripremne aktivnosti u svrhu izgradnje sportskog bazena,
- za programe javnih potreba u sportu izdvaja se oko 9 % nenamjenskih proračunskih prihoda,
- za provođenje redovnih programskih aktivnosti, sportske udruge troše ukupno oko 5,0 milijuna kn godišnje, prihodi iz javnih izvora čine oko 65 %, a prihodi iz ostalih izvora čine oko 35 % ukupnih prihoda,
- na području Grada Crikvenice nije osnovana sportska zajednica.

Upravljanje sustavom sporta na lokalnoj razini

Sport je djelatnost iz samoupravnog djelokruga gradova (i općina) čija nadležna tijela obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana.
Upravljanje sustavom sporta se može definirati kao složen, dinamičan i otvoren proces u kojem djeluje više međuzavisnih organizanih dijelova cjeline. Sukladno zakonskim propisima, na lokalnoj razini organizirani dijelovi te cjeline sustava sporta su:
- sportske udruge,
- trgovačka društva registrirana za obavljanje sportskih djelatnosti,
- ustanove za trajno obavljanje sportskih djelatnosti sportske rekreacije, sportske poduke te upravljanje i održavanje sportskim građevinama,
- školska sportska društva,
- sportski savezi,
- sportska zajednica,
- upravno tijelo nadležno za poslove sporta,
- izvršno tijelo (gradonačelmik),
- predstavničko tijelo (gradsko vijeće).

Posebnu ulogu u odlučivanju, u procesu upravljanja sustavom sporta na gradskoj lokalnoj razini, ima gradonačelnik. Prilikom donašanja odluka, uz to što mora poštivati zakonske propise, gradonačelnik donosi optimalne odluke najčešće svjestan spoznaje kako često postoji nesklad između stvarnog i željenog stanja. Maksimizirana korisnost ostvarivanja unaprijed postavljenog cilja je ono čemu uobičajeno gradonačelnik teži.

Podijelite