Sportske zajednice u sustavu hrvatskog sporta

Sportske zajednice

Udruživanje u smislene organizacije radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i potreba karakteristično je za sport i čini ga izrazitim predstavnikom onih aktivnosti u kojima se bez uzajamnosti i povezanosti teško mogu ostvarivati bilo kakve akcije.
Organizacija nije jedini i izolirani dio sustava upravljanja ali je njegov važan dio. Mišljenja sam da je zakonodavac, Hrvatski sabor, pažljivo analizirao sustav upravljanja sportom te sportske zajednice ocjenio vrlo važnim djelom tog sustava. Stoga su sportske zajednice, Zakonom o sportu, definirane kao poseban organizacijski oblik u sustavu sporta. Također, Nacionalnim programom športa 2019. – 2026. sportskim zajednicama su dodijeljene obaveze u dijelu provedbenih aktivnosti tog strateškog dokumenta.

Sportska zajednica ima status udruge, a osnivaju je sportske udruge sukladno odredbama Zakona o udrugama.
Svrha djelovanja sportske zajednice je unaprijeđenje transparentnog i učinkovitog upravljanja sustavom sporta kako bi svi dionici kontinuirano stvarali preduvjete za razvoj svih organizacijskih oblika sporta.
Temeljne koristi od osnivanja sportske zajednice su:
- unaprijeđenje komunikacijskog sustava između nadležnih tijela lokalne jedinice (upravno tijelo nadležno za sport, gradonačelnik, gradsko vijeće) i organizirano povezanih sportskih udruga,
- decentralizacija odlučivanja,
- optimizacija resursa,
- uspostava optimalne ravnoteže između efektivnosti i efikasnosti racionalnijim trošenjem sredstava namjenjenih financiranju programa sportskih udruga,
- rasterećenje upravnog tijela nadležnog za sport,
- stvaranje povoljnog okruženja u kojem gradonačelnik ima veće mogućnosti za strategijsko upravljanje, a gradsko vijeće za strategijsko planiranje.

Djelokrug rada sportske zajednice

Sportska zajednica se definira kao skup više različitih sportskih udruga, koje se povezuju i udružuju radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu.
Sportska zajednica u svom djelokrugu:
- usklađuje aktivnosti svojih članova,
- potiče i promiče sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito djece i mladeži, studenata i osoba s invaliditetom,
- objedinjuje i usklađuje programe sporta,
- zakonom je ovlašteni predlagatelj te stoga predlaže program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovom ostvarivanju,
- skrbi o kategoriziranim (vrhunskim) sportašima i svojim aktima uređuje opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva, te druga velika međunarodna natjecanja,
- promiče stručni rad u sportu,
- sudjeluje u skrbi o javnim sportskim građevinama.

Zaključno

Mišljenja sam da na području Grada Crikvenice postoje svi elementi nužni za osnivanje i uspješno djelovanje sportske zajednice, odnosno, mišljenja sam da postoje tri ključna elementa za uspješno djelovanje organizacije:
1. ljudski resursi,
2. znanja i vještine programiranja i upravljanja procesima u sportu,
3. sredstva nužna za kvalitetno ostvarenje programa javnih potreba u sportu.

Sport, kao i svaka druga društvena aktivnost, ima i nedostatke kao što su, primjerice, nedostatak stručnih kadrova u sportu, pomanjkanje spremnosti na volontiranje u upravljačkim tijelima sportskih udruga, neracionalno i netransparentno trošenje javnog novca i ostalih javnih resursa, nesklad između realno mogućeg i željenog stanja u ostvarenju natjecateljskih sportskih ciljeva, spolna nejednakost u sportu, i slično. Te i ostale nedostatke zasigurno je moguće uspješnije rješavati interno unutar udruženih sportskih udruga i eksterno u sinergiji s nadležnim tijelima Grada Crikvenice.

Podijelite