"Murvica" d.o.o. otišla u prošlost, registrirano društvo VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

1 - Veselko Mutavgjić i Igor Uremović
2 - Dragan Magaš

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci od 03.05.2019. godine Komunalno trgovačko društvo „Murvica“ d.o.o. pripojeno je KTD-u „Vodovod Žrnovnica“d.o.o. koje mijenja naziv u VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. te postaje jedinstveni isporučitelj vodnih usluga na području Grada Crikvenice, Grada Novog Vinodolskog i Vinodolske općine.
Slijedom navedenog rješenja sva imovina, prava i obveze „Murvice“ d.o.o. prenesena su na sveopćeg pravnog sljednika VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Novoformirano društvo zastupat će dva člana uprave, jedan je dosadašnji direktor KTD „Vodovod Žrnovnica“ Igor Uremović, a drugi je Veselko Mutavgjić, dosadašnji vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za investicije, prostorno uređenje i imovinu Grada Crikvenice.
U Nadzornom odboru VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. predstavnici Grada Crikvenice bit će Dragan Magaš i Sanja Knežević, a preostali članovi Nadzornog odbora će biti Nikola Deranja, Željko Miklić, Zoran Rubčić, Goran Cerović i Božidar Zubčić.
Zanimljivo je kako je Sanja Knežević i članica Nadzornog odbora gradskog komunalnog poduzeća „Eko-Murvica“ d.o.o. iz čega se može izvući zaključak kako izuzetno dobro poznaje komunalnu problematiku Grada Crikvenice.

Ivica Šubat

Podijelite