Financiranje sporta u Gradu Crikvenici (1)

Što je sport ?
Sport je sastavni dio društvenih potreba, ima pozitivne učinke na kvalitetu života i zdravlja ljudi, a posebno je važan za razvoj fizičkih, psiholoških i socijalnih sposobnosti kod djece i mladih. Zbog značaja sporta za stanovništvo, u članku 1. Zakona o sportu izrijekom se propisuje da su sportske djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.
To znači da sportske djelatnosti moraju biti od posebnog interesa i za Grad Crikvenicu i njegova tijela predstavničke (Gradsko vijeće) i izvršne (gradonačelnik) vlasti.
Lokalne jedinice, u svom djelokrugu, obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Zakonom su utvrđena područja koja spadaju u izvorni djelokrug lokalnih jedinica, općina i gradova.
Sport je jedno od tih područja izvornog djelokruga i tijela lokalne vlasti u Gradu Crikvenici.
S obzirom na navedeno, tijela lokalne vlasti imaju zadatak stvarati društvene i materijalne uvjete nužne za razvoj sporta, kako bi time osigurali uvjete za zadovoljavanje javnih potreba građana u području sporta.

Koja su tijela na lokalnoj razini nadležna za stvaranje društvenih i materijalnih uvjeta za razvoj sporta ?
Gradovi, u svom djelokrugu, obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Zakonom su utvrđena područja koja spadaju u izvorni djelokrug lokalnih jedinica, općina i gradova. Sport je jedno od tih područja, koje treba biti od posebnog interesa za Gradsko vijeće i gradonačelnika Grada Crikvenice i to u smislu stvaranja društvenih i materijalnih uvjeta nužnih za razvoj sporta.
Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana čiji se članovi biraju na lokalnim izborima svake četvrte godine. Zadatak Gradskog vijeća je donošenje strateških dokumenata, kojima se planiraju temeljeni društveni i materijalni uvjeti nužni za ukupni razvoj sporta i zadovoljavanje javnih potreba građana u području sporta.
U tom smislu, Gradsko vijeće ima zakonsku obavezu izraditi i donijeti strateške razvojne dokumente u području sporta i tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje stanovništva na lokalnoj razini, te iste dokumente uskladiti s Nacionalnim programom športa 2019. – 2026. (koji je donesen 2019. godine). Sukladno istome, s izradom strateških dokumenata na lokalnoj razini trebalo je započeti 2020. godine.
Sukladno dokumentima strateškog planiranja Gradsko vijeće je nadležno svake godine donijeti program javnih potreba u sportu te u vezi s time donosi i odluku o korištenju sredstava za financiranje tih javnih potreba u sportu.

Što je program javnih potreba u sportu ?
Program javnih potreba u sportu je dokument kojeg svake godine donosi Gradsko vijeće. To je godišnji program za koji se sredstva osiguravaju iz lokalnog proračuna. Sredstva se osiguravaju za:
- poticanje razvoja i promocije sporta,
- provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
- djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i sportskih saveza,
- sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja,
- opću i posebnu zdravstvenu zaštita sportaša,
- školovanje i osposobljavanje stručnog kadra u sportu,
- zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
- sportska stipendiranja,
- sportsko-rekreativne aktivnosti građana,
- sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša,
- planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za lokalnu jedinicu.

Odluku o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu donosi Gradsko vijeće.

Podijelite