Kolumne Nekad i sad Stoljeće nogometa u Crikvenici Zavičajni kantun Petačke štorije

Broj rođenih u Crikvenici od 1738. do 1815. g. i usporedba sa današnjim podacima

U ovom tekstu ću analizarati broj rođenih u naselju Crikvenica (ukupan broj rođenih, broj rođenih po spolu, broj rođenih blizanaca, dinamika rađanja, itd.) u razdoblju od 1738. do 1815. g. Ovaj je rad temeljen na svim upisima u Matičnu knjigu rođenih (krštenih) župe Kotor od 1738. do 1793.g.

Vrime Adventa nan je prišlo

Danas je Sveta Kata, milo će kampanat zvona crikve Svete Katarine va Selceh i zvat narod na velu mašu. Kad pride Sveta Kata uža se reć da će prit sneg za vrata. Da će zazimet i prit morebit prvi sneg. Kako sej' se promenilo ni više ni te reguli, vrimena se menjaju.

Mons. Vladimir Sušić dugogodišnji crikvenički župnik

Monsignor Vladimir Sušić je rođen 30. rujna 1915. u Mrkoplju, odrastao je u Ogulinu gdje je završio nižu gimnaziju, a školovanje je nastavio u Senju. Teološku naobrazbu završio je u senjskoj bogosloviji 1940.g. nakon čega je u katedrali zaređen za svećenika.

Vukovar - vrime pasuje ma tuga je ista

Va škuroj noće večeras na hiljade sveć gori, spušćaju se mrzle maglice nad grad ki večeras ne spi. Ne gre san na oče ke žuške suzi toče. Suzi su to žalosti va materinen srcu, tuga je teška i velika, spominjanja su duga i teška. Neki još svojeh najmilijeh išću da kosti njin najdu i dostojno pokopaju.

Usporedba učestalosti crikveničkih prezimena

Usporedba crikveničkih prezimena rođenih između 1738. i 1793. godine s Popisom stanovništva 2001. godine Prema istraživanju temeljenom na Matičnoj knjizi rođenih (krštenih) župe Kotor (što je zapravo današnje naselje Crikvenica) ustanovio sam da je od 1738. do 1793. godine rođeno 1.380 djece.

Riba ribe grize rep, a bome i žep

Ranen jutron poć na placu pravi je gušt. Najprvo obajden piškariju. Trefin domaćeh ljudi, rivaju se okol kašet friškeh rib i bruntulaju da su ceni visoke. Sakakoveh ima, bogat ulov. Ma jih je lipo videt.

Prezimena iz prve knjige rođenih (krštenih) župe Kotor 1738. - 1793.

Prezimena su vjerodostojni jezični i kulturni spomenici naroda koji ih je stvorio i koji ih čuva kao izraze neprekinuta pamćenja i postojanja. Ona su spomenici naše opstojnosti na određenome području i imaju neprocjenjiv značaj u izučavanju demografije, jezikoslovlja i rodoslovlja.

Stanje duša (Status Animarum) župe Crikvenica 1793. - 1812. i 1821. - 1832.

Crkvene knjige koje se nazivaju Stanje duša (Status Animarum) su jedan od kvalitetnijih rodoslovnih izvora pri istraživanju obiteljskog stabla. Njihovo vođenje utvrđeno je Rimskim obrednikom (Rituale Romanum) iz 1614. godine s intencijom da crkvene vlasti imaju evidenciju i uvid o stanju u župi.

Butiga

Crkvenica je negda imela par butig i dve tri mesnice. Prije drugoga sveckoga rata najpoznateja butiga je bila, lipo urejenoga auzloga, va prizemlju sadašnjega hotela Crkvenice, privatno vlasništvo i kuća obitelji Matejčić.

Prva knjiga rođenih (krštenih) župe Kotor

Rođenje, vjenčanje i smrt dokazuju se javnim dokumentima koji se zovu matične knjige (rođenih, vjenčanih i umrlih). Na Tridentskom koncilu, koji je s prekidima održan od 1545. do 1563. g., utvrđen je način vođenja matičnih knjiga.